SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN NAVODILA ZA IZLETE IN POTOVANJA

1 SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oziroma prijavnice, ki jo skleneta Turizem Desetnica oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Turizem Desetnica. V kolikor je organizator druga turistična agencija, veljajo splošni pogoji le-te.

V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil turistični aranžma. Z določili Splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.desetnica.si. 

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Turizma Desetnica in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila.

Za zaključene skupine oziroma skupine po naročilu veljajo posebni splošni pogoji, ki so na voljo kot priloga v poslovalnici Turizma Desetnica  in so posredovani naročniku naročenega zaključenega potovanja ali izleta skupaj s programom.

2 CENE

Cene so določene s programom potovanja in veljajo od dneva objave programa.

Turizem Desetnica si pridržuje pravico do spremembe cene programa najkasneje 8 dni pred začetkom potovanja, v primeru sprememb v menjalnem tečaju valute ali  sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Turizem Desetnica potnika pisno ali telefonsko obvešča o spremembah cen. V kolikor se cena zviša za več kot 10%, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, Turizem Desetnica pa potniku povrne vplačani znesek.

Turizem Desetnica lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Turizem Desetnica ne nastopa kot organizator ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem oziroma v tujini.

Turizem Desetnica lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža, v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Turizem Desetnica ob prijavi na izlet ali potovanje dodeli številko sedeža na avtobusu glede na vrstni red prijav oziroma glede na trenutno razpoložljivost sedežev. Turizem Desetnica si pridružuje pravico do optimalne razporeditve potnikov v avtobusu. Potnik, ki se prijavi sam, ima pravico zahtevati prost sedež poleg sebe, za katerega Turizem Desetnica zaračunava 70 % vrednost aranžmaja. Če potnik praznega sedeža ni plačal, ima Turizem Desetnica pravico sedež prodati drugemu potniku.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

Cene za naročene izlete in potovanja za zaključene skupine so izračunane na podlagi zahtev in želja zaključenih skupin. Cena je odvisna od števila udeležencev. Končna cena izleta oziroma potovanja se določi glede na ponudbo Turizma Desetnica in sicer po cenovni lestvici števila potnikov.

3 STORITVE, VŠTETE V CENI

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni vštete prevozne in hotelske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi stroški za turistično in lokalno vodenje  ter organizacija potovanja.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega programa na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi.

4  POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače.

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, ko jih tudi doplača.

Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni na programu določeno drugače.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa ali predstavniku Turizma Desetnica v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

5 PRIJAVA

Potnik se za turistične aranžmaje, ki jih organizira Turizem Desetnica, prijavi v poslovalnici Turizma Desetnica  ali pri pooblaščeni agenciji, preko elektronske pošte ali telefonsko oziroma pisno.  Ob prijavi skleneta Turizem Desetnica  in potnik pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program ter plačati prijavnino in stroške rezervacije.

Turizem Desetnica za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 10 € na prijavnico/voucher oziroma za izdelavo programov po naročilu 20 € za enodnevne izlete, 40 € za večdnevna potovanja ter 50 € za izdelavo zahtevnejših programov, kar je objavljeno na vidnem mestu v poslovalnicah Turizma Desetnica.

Potnik vstopi na avtobus na vstopnem mestu, ki je navedeno na prijavnici/voucherju/računu.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. (9 točka Splošnih pogojev).

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Turizma Desetnica.

Potnik ob prijavi podpiše, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za Turizem Desetnica.

Prijava je lahko tudi pisna. Kadar se potnik prijavlja na program pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne Turizmu Desetnica podpisano pogodbo in potrdilo o plačani prijavnini in stroških rezervacije, v roku, določenem na programu.

Turizem Desetnica mora najpozneje ob sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja potniku izdati potrdilo o potovanju ali z njim skleniti pisno pogodbo, ki vsebuje vse obvezne sestavine potrdila o potovanju, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov.

6 PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Turizma Desetnica oziroma na transakcijski račun Turizma Desetnica ali pri pooblaščeni agenciji.

Potnik ob prijavi plača prijavnino in stroške rezervacije oziroma znesek za do tega trenutka opravljene storitve. Stroški rezervacije znašajo 1/3 cene aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oziroma kot je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in Turizem Desetnica ravna po določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (prijavnica/voucher/potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje.

7  ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA / ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko plača odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.

Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja. V primeru vplačila zavarovanja rizika odpovedi (odstopnine) zavarovalnica zahteva 20€ soudeležbe, ne glede na višino zneska odstopnine.

Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki, oziroma najkasneje 2 uri od nastopa vzroka odpovedi. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanja zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika.

Ne glede na plačano odstopnino ima organizator v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov in stroškov rezervacije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja, in potovanja najkasneje 24 uri pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino ima Turizem Desetnica v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00 € po pogodbi.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja, in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima Turizem Desetnica pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

8 ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI TURISTIČNE AGENCIJE

Turizem Desetnica si pridržuje pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo odpove potovanje ali spremeni program potovanja. Turizem Desetnica si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 dni pred predvidenim odhodom, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.

Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:
– za potovanja z avtobusom najmanj 40 potnikov,
– za potovanja na rednih letalskih progah v Evropi najmanj 20 potnikov,
– za potovanja na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov,
– za potovanja s posebnimi letali, vlaki in ladjami ali hidrokrilnimi najmanj 80 % zasedenosti le-teh.

V primerih, ko Turizem Desetnica izrecno pisno jamči odhod oziroma ”zagotavlja odhod”, ne more odpovedati potovanja.

Turizem Desetnica si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Turizem Desetnica pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.

Turizem Desetnica si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi izrednih okoliščin (npr. nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organizirano potovanje, naravne nesreče,…), ki jih ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti. O spremembi programa bo Turizem Desetnica potnika obvestil takoj, ko bodo nastopile izredne okoliščine in navedel razloge za spremembo. Stroške, nastale s spremembo programa, krije Turizem Desetnica.

Turizem Desetnica ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Turizem Desetnica odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizumov, potrebnih za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili zahtevani s programom.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa Turizem Desetnica potnike nemudoma obvesti.

V primeru, da zaradi izrednih okoliščin, ki jih Turizem Desetnica ni mogel pričakovati niti se jim izogniti ali jih odvrniti, stanje v kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Turizem Desetnica namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

Turizem Desetnica ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v hotelu ali na prevoznem sredstvu.

9 POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Potnik ima pravico, da pisno odpove potovanje v poslovalnici, v kateri se je prijavil. V tem primeru ima Turizem Desetnica pravico do povračila stroškov odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:
– do 30 dni pred odhodom administrativni stroški v višini 15€,
– 29 – 22 dni pred odhodom 30 % cene,
– 21 – 15 dni pred odhodom 50 % cene,
– 14 – 8 dni pred odhodom 80 % cene,
– 7 – 1 dan pred odhodom, na dan odhoda in po odhodu  100 % cene,

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Turizem Desetnica ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Turizmu Desetnica narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Ob ustni odpovedi programa mora potnik podpisati pisno izjavo o odpovedi programa. V primeru, da te izjave ne podpiše, se šteje, kot da programa ni odpovedal.

Med programom lahko potnik prekine program samo na lastno željo in s pisno izjavo o prekinitvi.

V primeru, da potnik na lastno željo med programom pisno odstopi od nadaljnjega programa, ni upravičen do povračila stroškov, razen če je odstopil zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe  s Turizmom Desetnica se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe me potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

Turizem Desetnica ali njegova pooblaščena oseba lahko zavrne napotnico ali voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, mamil sli drugih tovrstnih substanc, predvsem kadar oceni, bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih. Turizem Desetnica v tem primeru meni, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. Turizem Desetnica bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih tovrstnih substanc.

10 PRODAJA OZIROMA POSREDOVANJE ARANŽMAJEV

Turizem Desetnica ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potniku.

Vsi programi, kjer nastopa Turizem Desetnica kot posrednik, so posebej označeni, Turizem Desetnica je kot posrednik naveden na prijavnici/voucherju.

Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja.

Šteje se, da Turizem Desetnica prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun.

Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem programa.

11 TELEFONSKA PRODAJA PROGRAMOV

V primeru telefonske prodaje se pogodba šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Turizma Desetnica. V primeru dogovora o plačilu s položnico je potnik dolžan plačati naročeno storitev v dogovorjenem roku. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

V primeru telefonskega naročila oziroma prodaje programa, če posamezni program to dopušča, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je telefonsko naročil program.

12 PRODAJA PROGRAMOV PREKO SPLETA

V primeru naročila oziroma prodaje programa preko interneta veljajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične programe in posebni pogoji oziroma ponudba, objavljeni na spletni strani Turizma Desetnica.

V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na spletni strani Turizma Desetnica nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oziroma ponudbe.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil program Turizma Desetnica prek spleta.

Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo naročene storitve v dogovorjenem roku. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da storitev nikoli ni bila naročena.

13 INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Turizma Desetnica bolj kot navedbe v programu.

V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Cene, fotografije in reklamni material na internetu so informativne narave, zato Turizem Desetnica ne jamči za popolnost in točnost podatkov ter njihov izgled.

Objavljene spletne strani hotelov služijo za dodatno informacijo. Na same objavljene informacije na hotelskih straneh Turizem Desetnica nima vpliva in zanje ne odgovarja.

14 OBVESTILO PRED ODHODOM

Za vse izlete in potovanja potnik najkasneje 7 dni pred odhodom prejme obvestilo, ki vsebuje dodatne informacije in podrobnosti, vezane na program.

Če obvestila v tem roku ne prejme, se mora obvezno oglasiti na prodajnem mestu, kjer se je prijavil, osebno ali po telefonu, sicer bo Turizem Desetnica domneval, da je obvestilo prejel.

Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali nepravilnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosijo potniki.

15  REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Vsak potnik ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve.

Potnik mora v najkrajšem možnem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izvajanjem programa opazi na kraju samem.

Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem programu. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem programu. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Turizem Desetnica le-te vsebinsko ne obravnava.

Brez pisne reklamacije Turizem Desetnica ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih zahtevkov.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Turizem Desetnica reklamacije ne bo obravnaval.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja.

Turizem Desetnica  je dolžna pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu.

Turizem Desetnica ne bo obravnavala reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej to velja za letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ni grajal.

16  POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in Turizem Desetnica za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik mora ob prijavi oziroma do roka, ki je naveden v programu, predložiti potrebne podatke in dokumente za vizum države, v katero potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Turizem Desetnica tako, kot da je potnik program odpovedal. V primeru, da potniku ureja vizum Turizem Desetnica, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizuma Turizem Desetnica potniku ne vrača. Posredovanje Turizma Desetnica pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni programa, ampak se plača posebej.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem programa zgolj potnik sam.

Potnik je dolžan spoštovati carinske, devizne predpise ter predpise o veljavnosti osebnih dokumentov. Če zaradi neupoštevanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

17 IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se na nasvete lahko obrne na vodjo programa ali predstavnika Turizma Desetnica.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

18 ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument.

Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.

V primeru, da so v programu navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

Turizem Desetnica ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

19 PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika.

Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, in sicer na osnovi predpisov, ki so veljavni v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je bila prevoznik in izpolnjenega izroči predstavniku letalske družbe, en primerek pa zadrži zase. Na podlagi obrazca letalska družba povrne potniku odškodnino na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

Turizem Desetnica ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

20 POTOVANJE Z OTROKI

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za vstop v države, kamor potuje.

V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega programa.

21 KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije nastanitvenih objektov navedene v programih Turizma Desetnica so označene z številom zvezdic oziroma kategorijo objektov.

Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po predpisih države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani Turizma Desetnica, zato Turizem Desetnica zanje ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno Turizma Desetnica.

Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi.

22 NASTANITEV V SOBAH / APARTMAJIH

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morsko stran, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje,…), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za nastanitev gostov v določenem objektu.

Razdelitev sob je v pristojnosti ponudnika storitev oziroma hotelirja; Turizem Desetnica  nima pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

V primeru zamude prevoznika ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev šteje čas od približno polnoči do približno 12. ure naslednjega dne. Enako velja za zgodnje odhode iz hotela.

Sobe so načeloma vseljive po 14. uri na dan prihoda, zapustiti jih je potrebno zadnji dan do 10. ure. Hotelski hišni red je potrebno spoštovati ne glede na uro prihoda oziroma odhoda letala ali ladje.

Dodatna ležišča so v večini hotelov pomožne postelje z železnim ogrodjem, v apartmajih pa raztegljivi kavč.

Zaradi podnebnih razmer se mrčesu ni moč popolnoma izogniti niti v hotelskih objektih. Priporočamo uporabo insekticidov in električnih vtikačev proti komarjem.

Plaže so v večini turističnih krajev javne in jih posamezni hotelirji le upravljajo (ležalniki, senčniki, bari). Čiščenje plaž je naloga lokalne uprave, čeprav si navadno za čistočo plaže prizadevajo tudi hotelirji.

V primeru, da temelji plačani program na namestitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka programa, zadnji dan pa je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti do 10.00 ure, razen če je v programu drugače navedeno.

23 POSAMEZNA NASTANITEV V DVOPOSTELJNI SOBI

V primeru posamezne prijave za nastanitev v dvoposteljni sobi, lahko potnik prepusti Turizmu Desetnica, da se le-ta potrudi najti potnika na istem programu, s katerim bo delil sobo oziroma, ki je pripravljen z njim deliti sobo.

Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo za primer, da Turizem Desetnica takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ne uspe najti.

V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu programa.

24 ZIMOVANJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato Turizem Desetnica ravna v primeru potnikove odpovedi potovanja zaradi pomanjkanja snega v skladu s Splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

25 PONUDBE “V ZADNJEM HIPU” ALI “LAST MINUTE” 

Vsa ponudba v zadnjem hipu oziroma “last minute” programi so glede imena hotela nastanitve zgolj informativni.

Ime hotela boste izvedeli pri predstavniku Turizma Desetnica v kraju nastanitve, razen če je v programu drugače določeno.

26 PONUDBE “VSE VKLJUČENO” ALI “ALL INCLUSIVE”

Določeni objekti nudijo ponudbo “vse vključeno” ali “all inclusive”, kjer cene vključujejo praktično vso ponudbo npr. hrano, večino pijač, športne aktivnosti, animacijo itd.

Ponudba »all inclusive« oziroma »vse vključeno« se razlikuje tako od destinacije do destinacije, kot tudi od hotela do hotela. Za večino hotelov nižje kategorije (3 ali 4 zvezdice), ki nudijo tovrstno ponudbo velja, da izrazu »all inclusive« bolj ustreza naziv polni penzion, saj povečini zajema zajtrk, kosilo in večerjo s pijačo ob obrokih, ki je načeloma zgolj točena. Ponudba »all inclusive« je vezana na hotelski hišni red prihoda v hotel in odhoda iz hotela, načeloma od 12. do 12. ure, ne glede na čas odhoda na letališče.

27 MEDCELINSKI PROGRAMI

Prijave potnikov za medcelinske programe sprejema Turizem Desetnica in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem programu to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60-dnevnega roka.

Ob prijavi plača potnik prijavnino in stroške rezervacije v višini tretjine vrednosti programa, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom programa.

V primeru potnikove prijave na program znotraj 60-dnevnega roka pred pričetkom potovanja Turizem Desetnica ne jamči razpisanih pogojev programa, ampak trenutno najugodnejše pogoje.

Turizem Desetnica ne odgovarja za spremembe prihodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevozniki spremenijo, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.

Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato Turizem Desetnica ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

28 UPORABA PODATKOV

Turizem Desetnica vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

29 KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.
Ti Splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave Splošnih pogojev.

Mengeš, 15.6.2014